O projekcie

Wymiana polsko-rosyjskiej młodzieży pod nazwą „Pomoc innym – to nasza pasja” będzie realizować tematyczną ścieżkę  „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację”. Głównym celem wymiany z jednej strony jest rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i Rosji, a z drugiej - budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań, wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Uczestnicy wymiany – studenci uczelni wyższych z Bydgoszczy oraz Chity (Zabaikalski krai) wymienią się doświadczeniem w kwestii niesienia pomocy osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym w różnym wieku. Poznają różnorodne metody (często używane tylko lokalnie) i tradycje pracy niesienia pomocy w Polsce i w Rosji, nauczą się nowych metod i form aktywizacji osób niepełnosprawnych. Poznają tradycje obu narodów podczas wymiany, a szczególnie podczas spotkań z osobami starszymi i młodzieżą niepełnosprawną z Polski i Rosji.

Realia funkcjonowania i bytu osób potrzebujących wsparcia i pomocy w Polsce i w Rosji są zróżnicowane. Poprzez takie osoby rozumiemy osoby starsze, samotne, przewlekle chore oraz niepełnosprawne. Studenci kierunków: fizjoterapia, sport osób niepełnosprawnych, opieka paliatywno-hospicyjna, socjologia, pielęgniarstwo, pedagogika i psychologia z Polski i Rosji wybierając swój przyszły zawód już zadeklarowali iż ich praca będzie związana z niesieniem pomocy i usług dla potrzebujących. Udział w projekcie pozwoli nie tylko utrwalić najlepsze praktyki stosowane w obu krajach, ale będzie bardzo dobrym narzędziem utrzymania trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany.

Codzienna działalność młodzieży podczas projektu będzie realizowała dwa tematyczne moduły: działania poznawczo-edukacyjne związane z niesieniem pomocy innym oraz kulturowo-socjalne związane z Polską i Rosją. Autorzy projektu zamierzają maksymalnie zminimalizować rolę opiekunów i koordynatorów, a pozwolić studenckiej młodzieży maksymalnie samodzielnie realizować i osiągać cele projektu.

Codzienna aktywność młodzieży studenckiej będzie składać się na część polsko-rosyjskiego filmu „Liczy się pomoc – nie język”, który zaplanowano zmontować i opublikować w dwóch językach pod koniec programu wymiany. Stworzony film będzie promować kulturę Polski i Rosji, pokazywać ich różnorodność, a także te najbardziej istotne z punktu widzenia studentów elementy służące pomocy osobom potrzebującym w obu krajach. Film zostanie opublikowany na stronach uczelni wyższych Polski i Rosji, na stronie projektu oraz rozpowszechniony w sieci.

Realizując projekt jego uczestnicy zamierzają osiągnąć efekty: naukowe, społeczne, kulturowe, efekt równych szans, rozwojowy i promocyjny.

Efekt naukowy będzie polegać na wymianie najlepszych praktyk i tradycji z każdego kraju związanych ze skutecznymi metodami niesienia pomocy innym. Stosowane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi w Polsce i Rosji różnią się. W obu krajach powstają działania skuteczne i innowacyjne, którymi warto się dzielić dla osiągniecia lepszych wyników. Takie elementy jak "jadłodajnie", DDP, ruch wolontariuszy w Polsce oraz różnorodne nowoczesne metody gier i sportów dla osób niepełnosprawnych w Rosji często są niedostępne i nieznane dla partnerów z innego kraju. Wymiana tak zwanymi "know how" niewątpliwie niesie za sobą nową naukową bazę i może być skutecznie stosowana poprzez młodzież w przyszłości.

Efekt społeczny polega na zanurzeniu się uczestników w inny, nieznany dla nich świat - z innym językiem, tradycjami, zasadami funkcjonowania i realiami bytowymi, ale często jednakowymi problemami. Planowane w programie spotkania z różnymi grupami odbiorców (osobami starszymi, dziećmi niepełnosprawnymi) w Rosji i Polsce będzie mieć znaczący efekt społeczny związany z budowaniem dialogu międzykulturowego, wzajemnym przezwyciężaniem barier, stereotypów i uprzedzeń. Autorzy projektu przekonani są, iż jego realizacja przyczyni się do zrozumienia zarówno jak u młodzieży wymiany, tak i lokalnej społeczności, iż znaczna część ich uprzedzeń i wyobrażeń o Rosjanach i Polakach jest mitem, język pomocy nie zna granic, a pomimo różnic kulturowych i odrębności narodowej może nas łączyć pasja. W programie wymiany zaplanowane zostały działania: spotkania, udział w grach, warsztatach, gdzie młodzież polska i rosyjska będzie osiągała wspólny cel na korzyść lokalnej wspólnoty. Demonstrować będą swoje najlepsze praktyki, a także wymyślać nowe możliwe ścieżki pracy z osobami potrzebującymi pomocy.

Efekt kulturowy zostanie osiągnięty poprzez realizację kulturowo-socjalnej części wymiany każdego dnia w Polsce i Rosji. W programie zaplanowane zostały wizyty w lokalnych muzeach w Bydgoszczy i Chicie, zwiedzanie uczelni, w których kształci się młodzież, a także codzienne bloki kulturowe, które przygotowują samodzielnie uczestnicy. Bloki te będą związane z narodowymi tradycjami, historią, pasją, pozwolą na dużo lepsze poznanie nie tylko osobiście każdego uczestnika wymiany, ale również jego kraju. W programie zaplanowane są wieczorne debaty "Kto ja - Kto ty", noc "przygody syberyjskiej", wieczór polsko-rosyjskiego tańca, wieczór śpiewu i recytacji, wieczór polsko-rosyjskich historii i inne.

Efekt równych szans zostanie zrealizowany poprzez trzy wątki. Po pierwsze - w wymianie weźmie udział równa ilość kobiet i mężczyzn (po 5 osób obu płci z każdego kraju). Po drugie - możliwość realizacji projektu da szanse na skorzystanie z projektu wymiany młodzieży podmiotowi oddalonemu od Polski aż 7000 km. Tak, tylko sam udział w projekcie będzie już realizacją jednego z głównych celów CPRDIP - wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń, gdzie w tym przypadku główną barierą jest odległość . Po trzecie - odbiorcy efektów projektu - osoby starsze, niepełnosprawne w Polsce i Rosji dzięki realizacji przedsięwzięcia będą mieć możliwość bezpośrednio spotkać się i funkcjonować kilka dni z młodzieżą z innego kraju. 

Efekt rozwojowy organizacja wnioskująca i jej partner uzyska poprzez rozwijanie swoich kontaktów w Polsce i Rosji, wzmocnienie relacji nie tylko pomiędzy młodzieżą, a także pomiędzy osobami z nimi współpracującymi. W projekcie także zaplanowano zwiększenie kompetencji językowych i międzykulturowych jej uczestników.

Efekt promocyjny zostanie osiągnięty poprzez główne dzieło projektu - polsko-rosyjski film „Liczy się pomoc – nie język”, który planowano zmontować i opublikować w dwóch językach pod koniec programu wymiany. Ten film, jako całe podsumowanie projektu będzie kumulować wszystkie najważniejsze osiągnięte efekty - naukowe, społeczne, kulturowe, równych szans, rozwojowe i promocyjne. Niewątpliwe, opublikowany w sieci zagwarantuje trwałe efekty realizacji projektu.

Także efekt promocyjny zostanie zrealizowany poprzez publikacje w prasie, stronach internetowych i telewizji.